Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky užití webových stránek a služeb Objednat.Online1.

Úvodní ustanovení


1.1.
Upozornění. Tyto Všeobecné obchodní podmínky užití webových stránek a služeb Objednat.Online (“VOP”) se týkají webových stránek, které jsou dostupné přes URL http://objednat.online/, včetně všech jejich podstránek a subdomén (“Portál”). Účelem těchto VOP je vymezit, jaká jsou Vaše práva a povinnosti při užívání Portálu a jeho funkcionalit. VOP si prosím ihned, nejpozději pak před jakýmkoliv aktivním využitím uvedeného Portálu (tj. jiné než prohlížení) přečtěte. VOP definují, za co odpovídáme my, za co třetí strany, a co jsou Vaše povinnosti při užívání Portálu. Portál obecně funguje pouze jako zprostředkovatel služeb třetích stran, za inzerované nabídky neneseme odpovědnost. V případě nejasností nás kontaktujte na kontaktech dle čl. 1.2.

1.2.
Kdo tyto VOP vydává. VOP vydává Jiří Hlavatý, fyzická osoba podnikající se sídlem Bermanova 985/18, 196 00, Praha 9 - Čakovice, IČO: 67961231, DIČ: CZ7302260394 (“Provozovatel portálu”, “My”). Kontakty na Provozovatele portálu jsou uvedeny v zápatí na hlavní stránce Portálu.

1.3.
Koho se VOP týkají. Tyto VOP se vztahují na kohokoliv, kdo osobně, v zastoupení nebo i nepřímo (např. prostřednictvím web crawlera, automatizovaného skriptu, apod.) vstoupí na Portál a/nebo využije kteroukoliv jeho funkcionalitu, obsah nebo informaci uvedenou na Portálu, zkrátka užije jakoukoliv část Portálu (“Uživatel”, “Vy”). Pro vyloučení pochybností, jste-li návštěvník nebo uživatel Portálu, máte povinnost se těmito VOP řídit.

1.4.
Co VOP upravují. VOP závazně stanoví práva a povinnosti Uživatelů Portálu a podmínky, při jejichž dodržení je možné Portál užívat.

1.5.
Co VOP neupravují. VOP neupravují podmínky právních vztahů, které Vám vznikají s jiným subjektem než je Provozovatel portálu. V důsledku toho se na Vás vedle VOP mohou vztahovat mimo jiné následující právní podmínky:

1.5.1
Poskytovatelé Plnění mohou mít vlastní podmínky, které mohou upravovat téměř cokoliv ve Vašem vztahu s ním - namátkou např. závaznost jeho nabídek, podmínky, za kterých je možné čerpat Plnění, platební podmínky, odpovědnost za vady nebo škodu apod. Tyto podmínky může Poskytovatel uvádět na Portálu, na svých webových stránkách, mít je vystavené v provozovně nebo Vám je na vyžádání zašle (“Právní podmínky Poskytovatele”);

1.5.2.
Pokud jste Poskytovatel, vztahují se na Vás podmínky smlouvy o zprostředkování, kterou máte uzavřenou s Provozovatelem portálu a bez níž nemůžete Portál jako Poskytovatel užívat (“Poskytovatelská smlouva”);

1.5.3.
Pokud Vás Portál přesměrovává na jiné stránky nebo službu někoho jiného, než je Provozovatel portálu, vztahují se na Vás v dané věci podmínky tohoto subjektu nebo služby. Toto se může týkat např. platby na bankovní účet nebo prostřednictvím Platební brány.

1.6.
Co dělat, pokud s VOP nesouhlasíte. Povaha Portálu a naší obchodní činnosti nám neumožňuje poskytovat funkčnost Portálu za různých podmínek. Pokud s čímkoliv ve VOP nesouhlasíte, máte povinnost Portál opustit a zdržet se jeho užívání. Vždy nás ale můžete kontaktovat individuálně na kontaktech dle čl. 1.2. a můžeme se pokusit společně nalézt řešení.

1.7.
Definice pojmů. VOP průběžně v textu definují některé klíčové pojmy, které jsou v nich používány s počátečním velkým písmenem. Definice těchto pojmů se uplatní napříč celými VOP, bez ohledu na místo, kde je pojem definován.

2.

Obecná ustanovení o Portálu


2.1.
Základní účel Portálu. Základním účelem Portálu je umožnit Poskytovatelům veřejně nabídnout Plnění a Uživatelům si pro nabídnuté Plnění rezervovat termín.

2.2.
Vymezení činností Portálu. Portál funguje výlučně jako zprostředkovatel Plnění mezi Poskytovateli a Uživateli, tím, že Uživateli nasdílí kalendář Poskytovatele a umožní mu provést rezervaci termínu pro Plnění (viz čl. 7.2.3.). Portál dále vstupuje do vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem jako pouhý technický zajišťovatel jejich vztahu, k čemuž poskytuje virtuální prostor Portálu, ve kterém mohou Poskytovatelé inzerovat nabídky, řešit placení, Uživatelé mohou na nabídky reagovat apod. Provozovatel portálu nijak dále do vztahu mezi Poskytovateli a Uživateli nezasahuje a nenese odpovědnost za obsah či provedení inzerovaných nabídek, platby, vzájemnou domluvu a jiné aktivity Uživatelů a Poskytovatelů.

2.3.
Omezení odpovědnosti za funkčnost Portálu. Provozovatel portálu má zájem umožnit Uživatelům Portál v co největší míře využívat, nezaručuje však jeho neustálou dostupnost a bezchybovost. Při provozu Portálu může občas docházet k jeho řízeným (až několikahodinovým) odstávkám nebo výpadkům. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo Portál kdykoliv dočasně nebo i trvale odstavit, změnit jeho obsah či funkčnost (a to i zásadně) nebo jeho poskytování určitým nebo všem Uživatelům odepřít. Provozovatel Portálu se v případě dlouhodobějšího výpadku nebo zásadnějších změn v provozu Portálu zavazuje dát Uživatelům, alespoň zaregistrovaným, dostatečně předem vědět, bude-li to s ohledem na okolnosti možné. Provozovatel portálu dále upozorňuje Uživatele, že funkčnost Portálu je založena na několika úrovních hardware a software, u nichž je poruchovost objektivní jev se stochastickým charakterem, a Poskytovatel nemůže tedy zaručit 100% ochranu funkcí Portálu proti chybám. Uživatelé mají povinnost Portál užívat obezřetně s důrazem na prevenci proti možným výpadkům a chybám, zejména ztrátě dat.

3.

Služby, události a akce


3.1.
“Poskytovatel”. “Poskytovatel” je osoba, která na Portálu svým jménem nabízí Službu nebo účast na Události či Akci. Poskytovatel bývá nejčastěji obchodní společnost nebo fyzická podnikající osoba.

3.2.
“Služby”, “Události” a “Akce” (společně: “Plnění”). “Plnění” označuje souhrnně vše, co Poskytovatelé nabízejí na Portálu jako Službu, Událost, nebo Akci. “Služba” znamená obvykle výkon práce nebo poskytnutí činnosti Poskytovatelem pro Uživatele nebo jím určenou osobu (např. stříhání, úklid, oprava, individuální výuka, apod.). “Událost” nebo “Akce” znamenají obvykle zajištění určitého výkonu Poskytovatelem pro větší počet osob (např. přednáška, divadelní představení, hromadná lekce) nebo uspořádání společenského setkání.

3.3.
Kdo poskytuje a odpovídá za Plnění. Veškerá Plnění uvedená na Portálu nabízí a poskytují příslušní Poskytovatelé. Poskytování Plnění se řídí Právními podmínkami Poskytovatele. Provozovatel portálu se na poskytování Plnění nijak nepodílí (pokud tak není u příslušného Plnění výslovně uvedeno) a nenese tak odpovědnost za jeho poskytnutí nebo neposkytnutí, kvalitu, následky po užití Plnění, apod.

3.4.
Výluka odpovědnosti za výběr Poskytovatelů. Provozovatel portálu provádí formální kontrolu každého Poskytovatele, minimálně na úrovni kontroly vůči běžným rejstříkům dostupným veřejně na internetu a kontrolu funkčnosti e-mailu v době navázání vztahu s Poskytovatelem. Nad rámec toho Provozovatel portálu za výběr Poskytovatelů nenese odpovědnost - zejména není schopen zajistit, že se některý z Poskytovatelů nedopouští nebo nedopustí protiprávního jednání, určitou úroveň kvality Poskytovateli nabízených služeb apod. V případě opakovaných hlášených problémů s Poskytovatelem se ale Provozovatel portálu zavazuje situaci adekvátně řešit a to až s následkem vyřazení problematického Poskytovatele nebo Poskytovatelů.

3.5.
Výluka odpovědnosti za nabídky uvedené na Portálu. Nabídky Plnění na Portál zadávají, a odpovědnost za ně nesou, sami Poskytovatelé. Provozovatel portálu bez dalšího neověřuje pravost, správnost, vhodnost a přiměřenost popisů nabídek Plnění apod. V případě hlášených problémů s nabídkami se ale Provozovatel portálu zavazuje situaci adekvátně řešit a to až s následkem vyřazení problematické nabídky nebo nabídek.

4.

Obecná pravidla užití Portálu


4.1.
Souhlas Uživatele s výlukami z odpovědnosti Provozovatele portálu. Užíváním Portálu bere Uživatel na vědomí, že Provozovatel portálu má primárně pouze zprostředkovatelskou funkci, plní pouze povinnosti uvedené v čl. 8. a pro určité situace předem vylučuje svoji odpovědnost, zejména za nedostupnost a chyby Portálu (čl. 2.3.), výběr Poskytovatelů (čl. 3.4.), nabídky a kvalitu Plnění (čl. 3.5.) i online platby (čl. 7.3.6.). Uživatel dále bere na vědomí maximální výši škody, kterou může požadovat po Provozovateli portálu a kterou Provozovatel portálu může požadovat po něm (viz čl. 9.4.). Užitím Portálu se Uživatel vzdává veškerých nároků na náhradu újmy způsobené vyloučenými skutečnostmi a nároků přesahujících maximální výši škody uvedenou v čl. 9.4.

4.2.
Základní licence k užití Portálu. Definice “Licence”. Provozovatel portálu tímto každému Uživateli uděluje licenci k užití Portálu a jeho obsahu v následujícím rozsahu (“Licence”):

4.2.1.
Užívat Portál jako běžný koncový uživatel webové stránky, tzn. prohlížet si obsah Portálu a využívat ty funkce, k jejichž užití Portál sám o sobě prostřednictvím odkazů, textů, tlačítek a jiných viditelných ovládacích prvků vybízí;

4.2.2.
Užívat obsah Portálu v mezích licence Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-ND 4.0), jejíž shrnutí je k dispozici na URL https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs a úplné znění na https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.cs

4.3.
Další podmínky udělení Licence. Provozovatel Portálu uděluje Uživateli Licenci bezúplatně, po dobu každé jednotlivé návštěvy Portálu (tzv. “session” - nejdéle po dobu 30 minut od poslední aktivity Uživatele na Portálu), bez územního či množstevního omezení, omezené pouze na osobu Uživatele, bez možnosti toto právo jakkoliv převádět, postupovat, sublicencovat nebo jinak udělovat třetí osobě.

4.4.
Omezení užití Portálu. Zákaz narušujících jednání. Uživatel nesmí činit cokoliv, čím by negativně zasáhl do oprávněných zájmů Provozovatele portálu, Poskytovatelů, ostatních Uživatelů nebo i jiných třetích stran (mj. zájem na funkčnosti Portálu, bezpečnosti, i ochraně života, zdraví a majetku). Zakazuje se tedy, mimo jiné:

4.4.1.
Vyvolávat nebo spouštět jakékoliv programy nebo skripty, jejichž účelem je omezit nebo vyřadit z provozu jakoukoliv část Portálu, indexovat obsah Portálu, prozkoumávat Portál nebo z něj jinak dolovat data nebo nevhodně zatěžovat jeho služby či bránit provozu nebo funkčnosti kteréhokoliv aspektu Portálu;

4.4.2.
Pokoušet se o získání neoprávněného přístupu k Portálu a souvisejícím systémům nebo sítím nebo o poškození jakéhokoliv aspektu těchto služeb a souvisejících systémů nebo sítí;

4.4.3.
Dekompilovat,zpětně analyzovat nebo rozkládat jednotlivé funkce Portálu s výjimkou postupů povolených platnými zákony;

4.4.4.
Portál napodobovat, podvrhovat jeho obsah nebo podvrhovat identitu jakýchkoliv Uživatelů či Provozovatele portálu;

4.4.5.
Užívat Portál k podvodům, šíření nevyžádaných obchodních sdělení a jiných nežádoucích zpráv, virů a jiného malware nebo jakémukoliv neetickému či nezákonnému jednání včetně např. obtěžování, trollingu, nekalosoutěžního jednání, apod.;

4.4.6.
Nahrávat na Portál obsah, k jehož sdělování, zveřejnění či šíření nemá Uživatel právo (licenci), popř. takovým úkonem dochází k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob (zejm. práv na ochranu osobnosti a osobních údajů);

4.4.7.
Odstraňovat jakékoliv informace o autorských právech, ochranných známkách nebo duševním vlastnictví z jakékoliv části služeb;

4.4.8.
Poškozovat dobré jméno Provozovatele portálu a Poskytovatelů.

4.5.
Následky porušení povinností Uživatele. V případě jakéhokoliv porušení těchto VOP, jiných dohod s Uživatelem nebo platných právních předpisů si Poskytovatel vyhrazuje právo okamžitě a jednostranně zrušit Uživateli veškeré Účty, ukončit poskytování Licence, zrušit všechny nezaplacené a dosud nerealizované Rezervace, odstranit jakýkoliv obsah vytvořený Uživatelem, a/nebo jej omezit v užívání nebo mu zamezit užívání Portálu. Bude-li to s ohledem na okolnosti žádoucí a možné, Poskytovatel se zavazuje Uživatele o této skutečnosti vyrozumět.

5.

Užití Portálu bez přihlášení


5.1.
Nepřihlášený uživatel”. Za “Nepřihlášeného uživatele” se považuje každý Uživatel, který Portál užívá, aniž by byl přihlášen pod svým vlastním, řádně registrovaným Účtem v souladu s čl. 6. těchto VOP.

5.2.
Omezená oprávnění. Nepřihlášení uživatelé jsou oprávněni Portál užívat pouze v tzv. read-only módu, tedy jen pro procházení a čtení zveřejněného obsahu a přihlášení a registraci, případně v mezích volného užití dle autorského zákona. Nepřihlášení uživatelé nejsou oprávněni na Portálu cokoliv nabízet, objednávat, zveřejňovat, či se dostávat do interakce s ostatními Uživateli.

6.

Registrace, uživatelský účet


6.1.
Odlišné podmínky pro Poskytovatele. Poskytovatelé se mohou na Portálu registrovat pouze po uzavření Poskytovatelské smlouvy. V případě rozporů Poskytovatelské smlouvy a těchto VOP má přednost Poskytovatelská smlouva.

6.2.
Účet”. Možnost a výhody registrace. Kterýkoliv Uživatel se může na Portálu zdarma registrovat, tedy si vytvořit vlastní osobní uživatelský účet, prostřednictvím kterého se bude vůči Portálu identifikovat (“Účet”). Po registraci, resp. přihlášení k Účtu, si Uživatel může pro nabízená Plnění rezervovat termíny, využívat platební funkce, hodnotit Plnění a využívat další funkce Portálu určené pro koncové zákazníky. Bez přihlášení k Účtu nelze tyto funkce využívat.

6.3.
Pouze pro fyzické osoby. Každý Uživatel je oprávněn se na Portálu registrovat, a veškerá funkce Portálu využívat, pouze jako fyzická osoba. Jiné možnosti mohou být možné pouze po předchozí dohodě s Provozovatelem Portálu.

6.4.
Povinnost pravdivosti údajů. Při registraci je Uživatel povinen uvádět pouze správné, pravdivé a úplné údaje. Údaje označené jako povinné jsou k dokončení registrace nezbytné; ostatní údaje Uživatel poskytuje dobrovolně. Veškeré zadané údaje se po vytvoření Účtu stávají součástí Účtu. Uživatel je povinen veškeré údaje na Účtu udržovat aktuální, tedy, dojde-li ke změně jakéhokoliv údaje, je Uživatel povinen zajistit bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.

6.5.
Vytvoření Účtu. K vytvoření Účtu dochází automaticky po odeslání registračních údajů na server. O vytvoření Účtu bude Uživatel vyrozuměn na e-mail uvedený při registraci. Jakmile je Účet vytvořen, může se Uživatel k němu přihlašovat a využívat tak výhod spojených s přihlášením k Účtu dle čl. 6.2.

6.6.
Zabezpečení Účtu. Účet je zabezpečen před využitím neoprávněnými osobami prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Jméno odpovídá e-mailu zadanému při registraci, heslo si volí Uživatel. Heslo (zejm. jeho složitost, délka i unikátnost) musí být zvoleno tak, aby šance, že dojde k jeho prolomení nebo uhádnutí třetí osobou, byla co nejnižší. Uživatel by měl heslo čas od času měnit. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Účtu.

6.7.
Kdo může Účet užívat. Účet je oprávněn užívat pouze Uživatel. Uživatel není oprávněn umožnit užívání Účtu třetím osobám.

6.8.
Odpovědnost za Účet. Za veškeré informace uvedené v Účtu, obsah publikovaný pod Účtem, i aktivity prováděné při přihlášení pod Účtem, odpovídá Uživatel, který si Účet zřídil. Uživatel nese odpovědnost i za zneužití přístupových údajů k jeho Účtu, ke kterému dojde jeho přímým nebo i nepřímým zaviněním (včetně např. nepřijetí dostatečných preventivních opatření). Uživatel neodpovídá za obsah a aktivity vzniklé v důsledku prokázaného narušení Účtu třetí stranou, které nezavinil Uživatel, ani za jakákoliv data, která vytváří Portál.

6.9.
Zrušení Účtu Uživatelem. Uživatel je oprávněn kdykoliv jednostranně požádat o zrušení Účtu. Poskytovatel se zavazuje Účet zrušit nejpozději do 3 pracovních dnů od zaslání žádosti.

6.10.
Zrušení Účtu Provozovatelem portálu. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo Účet kdykoliv jednostranně zrušit. Provozovatel portálu se zavazuje této možnosti využít jen v nezbytných nebo vhodných případech, např. došlo k porušení zabezpečení Účtu, Uživatel porušil tyto VOP, Účet není využíván v souladu s jeho účelem, Účet je dlouhodobě neaktivní apod. Bude-li to s ohledem na okolnosti žádoucí a možné, vyrozumí Uživatele o zrušení a jeho důvodu.

6.11.
Následky zrušení Účtu. Okamžikem zrušení budou veškerá data i aktivity spojené s Účtem nenávratně smazány, s výjimkou údajů, které má Provozovatel portálu povinnost uchovávat dle zákona. Pokud Účet obsahuje data, která jsou pro Uživatele významná, je Uživatel povinen si vytvořit a uchovávat jejich kopii. Zrušením Účtu nezanikají vzájemná práva a povinnosti Provozovatele portálu a Uživatele, která vznikla v souvislosti s Účtem a jeho využíváním.

7.

Užití Portálu po přihlášení


7.1.
Přihlášený uživatel”. Za “Přihlášeného uživatele” se považuje Uživatel, který má zřízen vlastní Účet a je k tomuto Účtu při využívání Portálu přihlášen.

7.2.
Užití Portálu pro rezervace Plnění

7.2.1
Nabídky na Portálu. Veškeré nabídky Plnění uvedené na Portálu jsou nezávazné a slouží jen jako výzva k podávání nabídek, resp. poptávek, na uvedené Plnění. Každá poptávka Uživatele musí být Poskytovatelem nejprve posouzena a potvrzena, až poté dochází k uzavření smlouvy. Závaznosti nabídek uvedených na Portálu se nelze dovolávat.

7.2.2.
Způsob dodání Plnění. Plnění je možné odebrat vždy pouze osobně na místě určeném Poskytovatelem.

7.2.3
Rezervace termínů pro Plnění. Přihlášený uživatel si může přes Portál rezervovat termíny pro Plnění, tedy si z nabídky na Portálu zvolit konkrétní Službu, Událost nebo Akci od konkrétního Poskytovatele, kterou má upřímný a vážný zájem čerpat nebo se jí účastnit, a poptat od Poskytovatele toto Plnění tím, že se přihlásí na jeden z termínů, ve kterém ho chce čerpat nebo se ho zúčastnit (“Rezervace”).

7.2.4.
Právní následky vytvoření Rezervace. Vytvořením Rezervace Uživatel poptává od Poskytovatele předmětné Plnění. Poskytovatel poptávku vyhodnotí a bez zbytečného odkladu zašle Uživateli na e-mailovou adresu zadanou v Účtu informaci, zda poptávku akceptuje. V případě, že Poskytovatel poptávku akceptoval, dochází tak k uzavření smlouvy o poskytnutí Plnění mezi Uživatelem a Poskytovatelem (“Zprostředkovaná smlouva”). Předmětem Zprostředkované smlouvy je poskytnutí Plnění, na které byla provedena Rezervace, Poskytovatelem, v termínu dle Rezervace, Uživateli nebo jemu určené osobě, za Cenu plnění, za podmínek dle těchto VOP a Právních podmínek Poskytovatele. Pokud Uživatel uhradí Cenu plnění prostřednictvím Platební brány, uděluje tím Poskytovateli souhlas, aby Poskytovatel tuto platbu započetl na úhradu případné smluvní pokuty dle čl. 7.2.8. (vzniká, pokud se Uživatel nedostaví se na objednaný termín).

7.2.5.
Závaznost Rezervací. Rezervace, za které má Uživatel platit až na místě, jsou nezávazné. Takové Rezervace jsou oprávněny obě strany (jak Uživatel, tak Poskytovatel) kdykoliv předem zrušit, a to bez nároku druhé strany na kompenzaci. Všechny ostatní Rezervace jsou závazné, tzn. nelze je zrušit a platí pro ně následky nedostavení se na Rezervaci dle čl. 7.2.8.

7.2.6.
Povinnost využít Rezervaci. Uživatel by se měl vždy na Rezervaci v objednaném termínu dostavit a Plnění využít. Pokud Uživatel není schopen objednaný termín dodržet, je povinen se Poskytovateli předem omluvit a případně se domluvit na jiný termín. U závazných Rezervací je objednaný termín závazný, a Poskytovatel nemá povinnost omluvu přijmout, resp. nabídnout Uživateli náhradní termín - toto je na čistě uvážení Poskytovatele.

7.2.7.
Možnost změny termínu. Uživatel má právo termín Rezervace změnit, pokud je změna termínu umožněna přes Portál nebo pokud se Uživatel s Poskytovatelem dohodne jiným způsobem. Termín Rezervace lze měnit pouze před tím, než začne běžet aktuální termín Rezervace.

7.2.8.
Následky nedostavení se na Rezervaci. Pokud se Uživatel bez předchozí omluvy akceptované Poskytovatelem nedostaví v objednaném termínu na závaznou Rezervaci, vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 % z Ceny plnění. Pokud Uživatel za Plnění platil předem prostřednictvím předem prostřednictvím Platební brány, tato částka se Uživateli nevrací a započte se v plné výši na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Při nedostavení se na nezávaznou Rezervaci není Uživatel přímo sankcionován, nestanoví-li podmínky Poskytovatele jinak, v případě opakovaného porušování této povinnosti mu ale může být Účet zrušen nebo omezen.

7.3.
Platby a poplatky

7.3.1.
Odměna Provozovatele portálu. Není-li uvedeno na Portálu jinak, jsou veškeré standardní služby Portálu poskytovány Uživatelům zdarma.

7.3.2.
Cena plnění”. Uživatel je povinen uhradit za poskytnutí Plnění, tzn. za poskytnutí Služby nebo uspořádání Události či Akce a s tím spojené výkony, Poskytovateli odměnu (“Cena plnění”). Výši Ceny plnění určuje Poskytovatel a je uvedena na Portálu; není-li uvedena, je povinností Uživatele zjistit si ji od Poskytovatele. Není-li uvedeno jinak, všechny Ceny plnění jsou uvedeny jako koncové, v českých korunách a včetně daně z přidané hodnoty. Cena plnění se může snížit o řádně uplatněné slevové kupony, pokud je Poskytovatel na Portálu nabízí a Uživatel řádně, v souladu s podmínkami jejich uplatnění, uplatní. V ostatních případech nemá Uživatel na slevu nárok.

7.3.3.
Náklady na dodání Plnění. Veškeré náklady na dodání Plnění jsou již zahrnuty v Ceně plnění. Provozovatel portálu ani Poskytovatel si nad rámec Ceny plnění neúčtují žádné další výdaje ani poplatky, pokud nejsou na Portálu (ve výjimečných případech) jasně a výslovně uvedeny.

7.3.4.
Náklady na prostředky komunikace na dálku. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Zprostředkované smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

7.3.5.
Způsoby platby. Způsoby, kterými lze uhradit Cenu plnění, jsou uvedené na Portálu přímo u daného Plnění. Poskytovatel může pro každé plnění zvolit jeden nebo více z následujících způsobů:

a.
převodem na bankovní účet Poskytovatele; číslo bankovního účtu uvádí Poskytovatel na svém profilu na Portálu;

b.
bezhotovostně prostřednictvím internetového platebního systému pays.cz společnosti pays.cz s.r.o. se sídlem Štefánikova 836/1, 602 00 Brno ("Platební brána”); pro více informací navštivte Pays.cz (odkaz platný k okamžiku účinnosti těchto VOP);

c.
platbou na místě Poskytovateli;

7.3.6.
Platba přes Platební bránu. Při platbě přes Platební bránu splní Uživatel svou povinnost zaplatit Cenu plnění, jakmile mu poskytovatel Platební brány úspěšně potvrdí transakci ve prospěch Poskytovatele a dojde ke stržení částky odpovídající Ceně plnění z účtu Uživatele ve prospěch Poskytovatele. Za službu Platební brány odpovídá poskytovatel Platební brány, případně Poskytovatel, který službu od poskytovatele Platební brány smluvně zajišťuje. Provozovatel portálu za Platební bránu ani následky jejího užití nepřebírá jakoukoliv odpovědnost. Veškeré dotazy, stížnosti, reklamace apod. ohledně platby přes Platební bránu směřujte na poskytovatele Platební brány přes kontakty uvedené na stránce Pays.cz a Poskytovatele.

7.3.7.
Platba na místě. Při platbě na místě Poskytovateli hradí Uživatel Cenu plnění až na místě čerpání Plnění přímo zástupci Poskytovatele. Zda jde o platbu v hotovosti, kartou nebo jakými jinými způsoby lze na místě platit se řídí možnostmi, resp. podmínkami Poskytovatele. V případě nejasností doporučujeme Poskytovatele předem kontaktovat.

7.3.8.
Vracení Ceny plnění. Pokud Uživatel uhradil Cenu plnění předem a platně odstoupil od Zprostředkované smlouvy, dohodl se s Poskytovatelem na zrušení závazné Rezervace nebo z jiných zákonných či smluvních důvodů má nárok na vrácení Ceny plnění či její části, vrátí Uživateli Cenu plnění či její část Poskytovatel a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, po události, na jejímž základě nárok na vrácení Ceny plnění či její části vznikl. Bez ohledu na způsob platby vrací Cenu plnění vždy Poskytovatel.

7.4.
Trvání a ukončení Smlouvy o poskytnutí plnění

7.4.1.
Trvání smlouvy. Zprostředkovaná smlouva se uzavírá na dobu určitou, která je vymezena koncem termínu, na který byla provedena Rezervace. Zprostředkovaná smlouva zaniká, jakmile dojde k poskytnutí Plnění, marně uplyne termín Rezervace nebo dojde k jejímu řádnému ukončení Uživatelem nebo Poskytovatelem, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Zánik Zprostředkované smlouvy nemá dopad na práva a povinnosti smluvních stran, z jejichž povahy vyplývá, že tato práva mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva z porušení jakékoliv povinnosti druhou smluvní stranou.

7.4.2.
Odstoupení od smlouvy. Uživatel má vždy právo odstoupit od Zprostředkované smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, tzn. od okamžiku potvrzení Rezervace. Odstoupení lze realizovat přes Portál nebo prostým zasláním sdělení o odstoupení od Zprostředkované smlouvy Poskytovateli. Právo odstoupit zaniká, pokud bylo v průběhu této lhůty Uživateli s jeho souhlasem Plnění již poskytnuto, přičemž za souhlas Uživatele se považuje i samotné vytvoření Rezervace na termín, který nastane před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a dostavení se na Rezervaci. U nezávazných Rezervací mohou obě smluvní strany odstoupit od Zprostředkované smlouvy kdykoliv před poskytnutím Plnění, nejpozději však před začátkem termínu, na který byla provedena Rezervace.

7.4.3.
Ukončení dohodou. Uživatel je oprávněn ukončit Zprostředkovanou smlouvu též dohodou s Poskytovatelem. Podmínky takového ukončení se řídí podmínkami dohody.

7.5.
Nároky z vadného plnění

7.5.1.
Povinnost dodat Plnění bez vad. Poskytovatel je povinen dodat Plnění ve shodě se Zprostředkovanou smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v sjednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení sjednány, plní Poskytovatel v jakosti střední.

7.5.2.
Uplatnění pouze u Poskytovatele. Veškeré nároky z vadného Plnění, tzn. vad poskytnuté Služby nebo uspořádané Události či Akce (nekvalita, vznik škody následkem plnění či neplnění apod.) vznikají výhradně mezi Uživatelem a Poskytovatelem a mezi těmito stranami musí být i vypořádány. Uživatel je povinen jakékoliv nároky z vadného Plnění uplatnit přímo u Poskytovatele. Kontakt na Poskytovatele je uveden na Portálu na jeho profilu. Provozovatel portálu poskytne Uživateli v nezbytných případech s ochranou jeho práv potřebnou součinnost, negarantuje však předem žádný určitý rozsah součinnosti ani nenese odpovědnost za výsledek.

7.5.3.
Pozbytí práv z vadného plnění. Uživatel nemá práva z vadného Plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Zprostředkované smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Poskytovatel výslovně, že Plnění je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

7.5.4.
Doba trvání odpovědnosti za vady. Poskytovatel odpovídá za vady, které má Plnění při jeho dodání. Převezme-li Poskytovatel záruku za jakost, zaručuje se, že Plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od dodání Plnění Uživateli.

7.5.5.
Proces uplatnění vady a reklamace. Jakmile Uživatel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Poskytovateli. Uživatel předá Poskytovateli veškeré nezbytné doklady, podklady a jiné materiály a informace k tomu, aby vada mohla být přezkoumána. Poskytovatel je povinen vydat Uživateli na jeho výzvu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Uživatel požaduje. Poskytovatel zároveň informuje Uživatele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Zprostředkované smlouvy.

7.5.6.
Nároky z vad. Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, nebo přiměřené slevy z Ceny plnění. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Plnění řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od Zprostředkované smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny plnění.

7.5.7.
Nároky z vad způsobených Portálem nebo Provozovatelem portálu. V případech, kdy má vady plnění poskytované Provozovatelem portálu (např. nesprávné provedení Rezervace), uplatňuje Uživatel vady přímo u Provozovatele portálu na kontaktech uvedených v čl. 1.2. Provozovatel portálu odpovídá jen za vady plnění uvedeného v čl. 8. Při uplatnění nároků z vad se pak ostatní ustanovení tohoto čl. 7. uplatní obdobně, s hlavními rozdíly, že “Poskytovatelem” se rozumí Provozovatel Portálu, “Plněním” povinnost Provozovatele portálu dle této Smlouvy a “Zprostředkovanou smlouvou” vztah mezi Provozovatelem portálu a Uživatelem.

7.6.
Další možnosti užití Portálu

7.6.1.
Psaní recenzí a hodnocení, komunikace. Přihlášení uživatelé mohou za podmínek, které Portál technicky dovoluje, psát recenze, případně na Portálu vytvářet/nahrávat další obsah. Jde zejména o hodnocení Služeb poté, co Uživatel Rezervaci na Službu využil. Přihlášení uživatelé dále mohou využívat chat a/nebo kontaktní formulář ke kontaktování Provozovatele portálu a Poskytovatelů.

7.6.2.
Změna údajů v Účtu. Přihlášení uživatelé také mohou přidávat, aktualizovat a mazat osobní informace v rámci Účtu, případně svůj Účet povolenými způsoby konfigurovat a spravovat (např. měnit heslo).

7.6.3.
Využití dalších funkcionalit Portálu. Přihlášení uživatelé mohou využívat další funkcionality nabízené Portálem, např. si zobrazovat historii Rezervací či plateb, pokud tyto funkcionality Portál nabízí.

7.6.4.
Pravidla a zákazy pro vytváření jakéhokoliv obsahu na Portálu. Uživatel je povinen při jakémkoliv vytváření obsahu na Portálu dodržovat podmínky uvedené v čl. 4.4. a omezení dle platných právních předpisů. Výslovně se zakazuje publikování jakýchkoliv vulgárních, hrubých, sexistických, pornografických, rasistických, pomlouvačných, urážlivých, výhružných, obscénních, poplašných, zdravích škodlivých, apod. sdělení či materiálů, neoprávněné užívání autorských děl bez adekvátní licence a šíření osobních údajů třetích osob, které nesplňuje náležitosti dle GDPR a jiných právních předpisů na ochranu osobních údajů, soukromí a osobnosti. Zakazuje se Portál využívat k tzv. review bombingu, trollingu, podvodům a jiným jednáním, která poškozují nebo hrozí poškozením Provozovatele Portálu, Poskytovatelů, ostatních uživatelů a jiných třetích stran.

7.6.5.
Licence k recenzím a jinak nahraným nebo předaným informacím. Vlastnictví a autorství veškerého obsahu, který Uživatel zveřejní, nahraje na Portál či jakkoliv jinak uvede na Portálu, zůstává Uživateli, a Provozovatel portálu za něj nepřebírá odpovědnost. Uživatel však k takovému veškerému nahranému obsahu uděluje Provozovateli portálu, Poskytovatelům a jiným uživatelům Portálu práva v mezích licence CC0 1.0 Univerzální (CC0 1.0), jejíž shrnutí se nachází na https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.cs a úplné znění na https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode. Pokud Uživatel na Portálu užije dílo, jehož není autorem, je povinen použít pouze takové dílo, které je oprávněn sdílet v souladu s výše uvedenou licencí. Jestliže Provozovatel Portálu, Poskytovatel nebo jiná třetí strana užije informaci nebo materiál od Uživatele v souladu s touto licencí a třetí straně vznikne na základě toho újma, odpovídá za takovou újmu pouze a výlučně Uživatel.

8.

Povinnosti Provozovatele portálu


8.1.
Co Provozovatel portálu vykonává. Provozovatel portálu plní vůči Uživateli následující povinnosti:

8.1.1.
Zobrazuje Uživatelům nabídky Poskytovatelů, včetně všech informací vztahujících se k nabídce, které Poskytovatelé nahrají na Portál (volné termíny, detaily o Plnění aj.);

8.1.2.
Umožňuje Uživatelům vytvořit, používat a spravovat svůj Účet;

8.1.3.
Řádně provádí zprostředkování, tedy umožní Uživateli provést s identifikací přes Účet Rezervaci a zprostředkuje právní i faktický vztah Uživatele s Poskytovatelem;

8.1.4.
Umožňuje Uživatelům využít službu Platební brány, pokud tuto možnost nabízí Poskytovatel;

8.1.5.
Umožňuje Uživatelům využívat další nabízené funkce Portálu.

8.2.
Co Provozovatel portálu vykonává omezeně nebo nevykonává. Provozovatel portálu v pouze omezené míře garantuje provoz Portálu (čl. 2.3.) a výběr Poskytovatelů (čl. 3.4.). Provozovatel portálu neodpovídá za nabídky uvedené na Portálu a kvalitu Plnění (čl. 3.5.), zpracování nebo provedení online plateb (čl. 7.3.6.), a další skutečnosti, u nichž jeho odpovědnost nevyplývá z platných právních předpisů nebo VOP.

8.3.
Poskytování služby podpory. V případě jakýchkoliv dotazů či problémů umožňuje Provozovatel portálu Uživatelům využít obchodní a technickou podporu. Podpora je dostupná přes kontakty uvedené v čl. 1.2, v časech mezi 8-20 hodinou ve všední dny.

9.

Odpovědnost


9.1.
Obecné principy rozdělení odpovědnosti na straně nabídky. Provozovatel portálu, Poskytovatel a jiní poskytovatelé, kteří se podílí na plnění povinností vůči Uživateli, odpovídají každý pouze za plnění svých vlastních povinností. Poskytovatel tedy odpovídá hlavně za nabídku a poskytnutí Plnění, Provozovatel portálu za správně provedené zprostředkování a funkčnost Portálu, poskytovatel Platební brány za řádné provedení platby. Provozovatel portálu vylučuje jakoukoliv odpovědnost za Poskytovatele, poskytovatele Platební brány a jiné třetí strany (s výjimkou třetích stran, které využívá k plnění svých povinností), pokud mu taková odpovědnost nevyplývá závazně a bez možnosti odchýlení se z platných právních předpisů.

9.2.
Odpovědnost Provozovatele portálu. Provozovatel portálu odpovídá za plnění svých povinností dle čl. 8., v mezích odkazovaného článku, a za řádné plnění svých zákonných povinností.

9.3.
Odpovědnost Uživatele. Uživatel odpovídá za řádné plnění svých povinností, tedy mimo jiné za odběr Plnění, úhradu Ceny plnění, aktivity prováděné pod jeho Účtem, a obecně též za dodržování těchto VOP a platných právních předpisů.

9.4.
Finanční omezení odpovědnosti. Pokud si Uživatel nebo Provozovatel portálu způsobí vzájemně jakoukoliv škodu, omezuje se maximální výše této škody na částku odpovídající Ceně plnění (souvisí-li způsobená škoda s určitou Rezervací či Plněním), ve všech ostatních případech na maximální částku ve výši 5 000 Kč. Limitace se netýká škod způsobených úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

10.

Ochrana osobních údajů


10.1.
Podmínky ochrany osobních údajů jsou uvedeny na Portálu. Informace o tom, jaké osobní údaje a pro jaké účely zpracováváme a další zákonné náležitosti informací o zpracování osobních údajů naleznete na Portálu přes odkaz “Ochrana osobních údajů” v zápatí Portálu.

11.

Výhrada změny těchto VOP


11.1.
Možnost jednostranné změny VOP Provozovatelem portálu. Provozovatel portálu je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Rozsah změn není omezen, Provozovatel portálu se však zavazuje VOP měnit pouze ze závažných důvodu, zejména z důvodu souladu s platnými právními předpisy, technologických změn, procesních nebo věcných změn na Portálu nebo z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných přes Portál.

11.2.
Oznámení nové verze VOP a reakce Uživatele na ně. Veškeré změny VOP budou oznámeny nejméně 15 dnů před plánovanou účinností nových VOP. Nové VOP budou zaslány zaregistrovaným Uživatelům na e-mailovou adresu zadanou v jejich Účtu, oznámení o aktualizaci bude zároveň zveřejněno na Portálu. Pokud Uživatel se změnou nesouhlasí, je povinen se od data účinnost změny zdržet dalšího užívání Portálu; veškeré Rezervace, resp. Zprostředkované smlouvy, se do doby jejich vyčerpání či jiného řádného ukončení řídí dosavadními VOP. Pokud se Uživatel ke změně nevyjádří nebo s ní vyjádří souhlas, stává se pro něj nová verze VOP závaznou okamžikem jejich účinnosti.

11.3.
Prohlášení Uživatele ke změně VOP. Uživatel prohlašuje, že lhůtu 15 dnů považuje za dostatečnou k seznámení se s novými VOP a případnému přechodu k jinému poskytovateli služeb obdobných službám, které poskytuje Provozovatel portálu.

12.

Závěrečná ustanovení


12.1.
VOP se řídí právem České republiky. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu uskutečněn.

12.2.
Spory se řeší nejprve dohodou, nebo u soudů ČR. Veškeré spory mezi Uživatelem, Provozovatelem Portálu a/nebo Poskytovatelem budou projednány nejprve smírně. Nepodaří-li se stranám sporu dohodnout, sjednávají si za příslušné k řešení sporu soudy České republiky, případně jiné české orgány s působností v dané věci.

12.3.
Máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Provozovatel Portálu tímto informuje Uživatele, že spory mezi Provozovatelem portálu a Uživatelem v postavení spotřebitele, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

12.4.
Jakákoliv neplatná ustanovení se nahrazují ustanovením co nejblíž jejich smyslu a účelu. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

12.5.
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 9. 2020.

Pokud máte jakýkoli dotaz k těmto podmínkám nebo pokud požadujete zaslat předchozí verzi podmínek, můžete nás kontaktovat ZDE.