Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Rámcová smlouva o zprostředkování

Zpět

Rámcová smlouva o pachtu Portálu a zprostředkování


(“Smlouva”)
uzavřená v souladu s § 2332, § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“)1.
Smluvní strany1.1
Označení podnikatele: Jiří Hlavatý
Sídlem: Bermanova 985/18, 196 00 Praha 9
IČ: 67961231
DIČ: CZ7302260394
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 2827093013/0800
(„Provozovatel portálu“)

a


1.2
(zde budou doplněny údaje o subjektu, které vyplníte při registraci)

(„Poskytovatel“, společně s Provozovatelem portálu “Smluvní strany” nebo jednotlivě “Smluvní strana”)

2.
Preambule2.1
Provozovatel portálu je tvůrce, vlastník a provozovatel obchodní platformy Objednat.Online (“Portál”). Portál se skládá z několika částí, zejm. rezervačního systému pro Poskytovatele, profilu Poskytovatele, který slouží jako jeho samostatná webová stránka, a webového rozhraní pro koncové zákazníky (portálu), které je dostupné přes URL http://objednat.online/. Portál slouží primárně k tomu, aby na něm mohli pořadatelé událostí a akcí a poskytovatelé služeb inzerovat své nabídky a shánět nové zájemce a tito zájemci mohli služby, události a akce objednávat.

2.2
Poskytovatel je fyzickou osobou podnikající, nebo právnickou osobou, která podniká v oblasti poskytování Služeb nebo pořádání Událostí nebo Akcí a zaměřuje se na poskytování těchto Služeb, resp. pořádání Událostí nebo Akcí, pro koncové zákazníky - fyzické osoby.

2.3
Poskytovatel má zájem využít Portál k propagaci své výše uvedené podnikatelské činnosti a na tom, aby mu Provozovatel portálu zprostředkovával uzavření smluv s návštěvníky Portálu na Služby, Události a Akce (dále též “Plnění”), které Poskytovatel na Portálu v souladu s touto Smlouvou nabídne.

3.
Úvodní prohlášení3.1
Provozovatel portálu prohlašuje, že je řádně registrovaným podnikatelem, podnikajícím na území České republiky, a má k provozu Portálu i k výkonu zprostředkovatelské činnosti všechna nezbytná oprávnění a povolení.

3.2
Poskytovatel prohlašuje, že je řádně registrovaným podnikatelem, podnikajícím na území České republiky, má k poskytování Plnění, které prostřednictvím Portálu nabídne, všechna nezbytná oprávnění a povolení, a je oprávněn prostřednictvím Portálu oprávněn toto Plnění nabídnout.

3.3
Poskytovatel dále prohlašuje, že veškeré informace, které zadal na Portálu při registraci a/nebo předal Provozovateli portálu před uzavřením této Smlouvy jsou úplné, správné, pravdivé a odpovídají skutečnosti.

3.4
Obě Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, nenachází se v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, jsou způsobilé a chtějí plnit závazky uvedené v této Smlouvě, a nejsou si vědomy žádných překážek, které by jim v plnění Smlouvy měly bránit.

4.
Součásti a výklad smlouvy4.1
Neoddělitelnou součástí Smlouvy jsou:
  4.1.1
  Všeobecné obchodní podmínky užití webových stránek a služeb Objednat.Online - k dispozici na URLhttps://portal.objednat.online/page/vseobecne-obchodni-podminky (“VOP”);
  4.1.2
  Ceník - k dispozici na URL https://portal.objednat.online/page/cenik-poskytovatele-poradatele (“Ceník”).
VOP i Ceník jsou součástí Smlouvy ve znění, které bylo zveřejněno na příslušném URL k okamžiku účinnosti této Smlouvy, nebo pozdějším řádně ohlášeném znění způsobem dle čl. 4.2.

4.2
Provozovatel portálu je oprávněn VOP i Ceník jednostranně měnit. Rozsah, způsob i ohlášení změny se řídí čl. 11 VOP obdobně, tzn. změna bude nahlášena nejméně 15 dní předem na e-mailovou adresu zadanou na Portálu pod Účtem Poskytovatele (“E-mailový kontakt”). Pokud se ke změně Poskytovatel ve lhůtě nevyjádří, stává se automaticky účinnou. Obdobně čl. 11.3 VOP Poskytovatel prohlašuje, že lhůtu 15 dnů považuje za plně dostačující.

4.3
VOP se aplikuje na vztah Smluvních stran přiměřeně a tam, kde tato Smlouva výslovně stanoví. Ceník se uplatní v plném rozsahu. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty mají dokumenty přednost v následujícím pořadí: 1. Smlouva, 2. Ceník, 3. VOP.

4.4
Pojmy, použité v této Smlouvě s počátečním velkým písmenem, jsou definovány ve Smlouvě nebo VOP. Pak se použije výklad dle dokumentu, ve kterém je pojem definován. Pojmy definované ve VOP se použijí pro účely Smlouvy přiměřeně (např. pokud pojem definuje určitou funkčnost pro Uživatele, použije se nejbližší stejná funkčnost pro Poskytovatele). Pojmy, které jsou definovány v obou dokumentech, se vykládají primárně dle definice ve Smlouvě, s případný přiměřeným doplněním definice dle VOP. Definice se uplatní napříč celou Smlouvou, bez ohledu na místo, kde je pojem použit a definován.

5.
Předmět Smlouvy5.1
Provozovatel portálu Poskytovateli zřídí tzv. účet, kterým se bude Poskytovatel vůči Portálu identifikovat (“Účet”) a bude si moci přes něj objednávat pacht Portálu (“Předplatné”).

5.2
Provozovatel portálu se zavazuje, že po dobu trvání Předplatného propachtuje Poskytovateli Portál, tzn. umožní mu prostřednictvím Účtu využívat Portál v míře nezbytné k tomu, aby Poskytovatel na Portálu mohl inzerovat nabídky na poskytování Plnění a využívat další funkcionality spojené s Předplatným, a Poskytovatel se zavazuje za to zaplatit Provozovateli portálu pachtovné.

5.3
Provozovatel portálu se dále zavazuje, že po dobu trvání Předplatného bude Poskytovateli zprostředkovávat uzavírání Zprostředkovaných smluv, tedy smluv s Uživateli na Plnění, které Poskytovatel nabídl na Portálu (“Zprostředkovatelská činnost”), a Poskytovatel se zavazuje za to platit Provozovateli portálu provizi.

6.
Předplatné6.1
Předplatné se objednává přes Portál v sekci “Správa předplatného”. Předplatné lze sjednat pouze na konkrétní časové období, dle možností nabízených Provozovatelem portálu v uvedené sekci.

6.2
Po uhrazení ceny Předplatného začíná Předplatné běžet, a to okamžikem, kdy Provozovatel portálu platbu přijme a Předplatné aktivuje. Předplatné je aktivováno automaticky co nejdříve (tzn. ihned nebo nejpozději bez zbytečného odkladu) po přijetí platby. Předplatné od okamžiku jeho aktivace běží po dobu, na kterou bylo sjednáno.

6.3
Po dobu běhu Předplatného je Poskytovatel po přihlášení k Účtu oprávněn vkládat nabídky na poskytování Plnění, přijímat Rezervace, a využívat další funkcionality Portálu uvedené v Ceníku.

6.4
Poskytovatel bude na blížící se konec Předplatného Provozovatelem portálu minimálně jednou upozorněn, a to na E-mailový kontakt, případně na telefon Poskytovatele zadaný na Portálu. V případě zájmu Poskytovatele o prodloužení Předplatného je Poskytovatel povinen si další Předplatné objednat před vypršením doby stávajícího Předplatného; v takovém případě mu bude další Předplatné aktivováno bezprostředně po vypršení doby stávajícího Předplatného.

6.5
V případě, že Předplatné vyprší, aniž by si Poskytovatel objednal další Předplatné, pacht Portálu tímto končí a Poskytovatel nemůže využívat funkcionality Portálu spojené s Předplatným. S koncem Předplatného končí i Zprostředkovatelská činnost a Poskytovatel nemůže přijímat další Rezervace.

7.
Zprostředkování7.1
Zprostředkovatelská činnost spočívá v tom, že Provozovatel portálu bude Uživatelům zobrazovat nabídky na Plnění, které Poskytovatel v souladu s touto Smlouvou nabídl na Portálu, a umožní jim v případě zájmu uskutečnit na poskytnutí Plnění nabídnuté Poskytovatelem Rezervaci. Poskytovateli pak umožní na základě těchto Rezervací uzavírat Zprostředkované smlouvy.

7.2
Provozovateli portálu vzniká nárok na odměnu okamžikem uzavření Zprostředkované smlouvy. Nárok na odměnu vzniká za každou jednotlivou Zprostředkovanou smlouvu, přičemž každá Zprostředkovaná smlouva se týká pouze jedné Rezervace. Pro vyloučení pochybností, za jednu Rezervaci se považuje i samostatně každá z více rezervací, které provede jeden Uživatel v jeden časový okamžik, každá z opakovaných rezervací jednoho Uživatele na ten samý termín i rezervace za každou osobu při rezervaci několika Uživatelů na jeden termín.

7.3
K uzavření Zprostředkované smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem dochází následujícím způsobem:
  7.3.1
  Poskytovatel bude na každou Rezervaci upozorněn na E-mailový kontakt a v administrátorské sekci na Portálu. Poskytovatel je povinen Rezervace pravidelně a bez zbytečného odkladu po obdržení upozornění kontrolovat.
  7.3.2
  V případě Rezervace s platbou na místě (tzv. nezávazná Rezervace ve smyslu čl. 7.2.5 VOP) je Poskytovatel povinen se k ní bez zbytečného odkladu vyjádřit a buď ji potvrdit nebo odmítnout. K uzavření Zprostředkované smlouvy dochází potvrzením Rezervace. O vyjádření zašle Portál informaci Uživateli.
  7.3.3
  V případě Rezervace s úhradou přes Platební bránu (tzv. závazná Rezervace ve smyslu čl. 7.2.5 VOP) dochází k uzavření Zprostředkované smlouvy okamžikem, kdy byla Rezervace dokončena a Provozovatel Portálu obdržel od Platební brány informaci o úspěšné úhradě Ceny plnění. Zprostředkovaná smlouva je tedy uzavřena i bez finálního Potvrzení ze strany Poskytovatele. Po dokončení Rezervace a obdržení informace od Platební brány zašle Portál Uživateli závazné potvrzení Rezervace automaticky.

7.4
Poskytovatel souhlasí s veškerými podmínkami Zprostředkované smlouvy a Rezervací, jak jsou uvedeny ve VOP (viz zejm. čl. 7.2, 7.3.5 - 7.3.8, 7.4 a 7.5 VOP), uděluje Provozovateli portálu pokyn, aby navrhoval Zprostředkované smlouvy ve znění dle VOP a prováděl Zprostředkovatelskou činnost za podmínek dle VOP a prohlašuje, že pokud se bude chtít od výchozích podmínek VOP odchýlit nebo k nim dodat jakékoliv další podmínky, sjedná si tyto sám s Uživatelem ještě před potvrzením Rezervace, resp. vystavením nabídky na závaznou Rezervaci (Provozovatel portálu doporučuje odlišné podmínky uvést nebo se na ně odkázat v popisu nabídky na příslušné Plnění s tím, že toto nechává plně na Poskytovateli). Veškeré podmínky Zprostředkované smlouvy, včetně jejích pozdějších změn, ukončování a uplatňování práv a povinností z ní jsou v každém případě soukromou záležitostí Poskytovatele a Uživatele a Provozovatele portálu za ně nenese odpovědnost. Provozovatel portálu pouze nabídne v případě potřeby s řešením práv a povinností stran Zprostředkované smlouvy nezbytnou součinnost, bude-li to v jeho možnostech.

7.5
Provozovatel portálu není oprávněn uzavírat Zprostředkované smlouvy jménem nebo v zastoupení Poskytovatele.

7.6
Poskytovatel v rámci Rezervace předá Poskytovateli obecné informace o Uživateli, požadovaném Plnění a způsobu platby, včetně případných dalších požadavků Uživatele. Výchozí podmínky Zprostředkované smlouvy vyplývají z čl. 7.4 výše, resp. VOP. Poskytovatel potvrzuje, že uvedený rozsah informací považuje pro své rozhodnutí o uzavření Zprostředkované smlouvy za dostačující. V případech, kdyby Poskytovatel vyžadoval pro rozhodnutí o uzavření Zprostředkované smlouvy jiné informace, je povinen Provozovatele portálu kontaktovat s dotazem.

7.7
Provozovatel portálu se zavazuje nepředávat Poskytovateli Rezervace od Uživatelů, o nichž má důvodné pochybnosti, zda povinnosti ze Zprostředkované smlouvy řádně a včas splní, nebo o kterých vzhledem k okolnostem takovou pochybnost mít měl. Za důvodnou pochybnost se považuje situace, kdy má Provozovatel portálu o Uživateli informaci, že se opakovaně nedostavuje na čerpání Plnění, resp. jsou u něj jiné závažné problémy s dodržování podmínek Zprostředkovaných smluv a VOP. Požádá-li o to Poskytovatel a bude-li to vzhledem k okolnostem možné, sdělí mu Provozovatel portálu údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti Uživatele. Poskytovatel se zavazuje Provozovatele portálu na závažnější opakované problémy s Uživateli upozorňovat.

7.8
Provozovatel portálu pro Poskytovatele uschová doklady nabyté v souvislosti se Zprostředkovatelskou činností po dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů Poskytovatele. Smluvní strany se tímto dohodly, že Provozovatel Portálu má uchovávat doklady po dobu 5 let od jejich vzniku. Doklady budou mít povahu zejména elektronických záznamů o nejvýznamnějších úkonech stran Zprostředkované smlouvy vedených Provozovatelem portálu v databázi, případně účetních dokladů, budou-li k dispozici.

8.
Cena, platební podmínky8.1
Poskytovatel je povinen za Předplatné uhradit cenu uvedenou při objednání pro zvolené časové období (“Pachtovné”). Pachtovné zahrnuje veškeré náklady Provozovatele portálu spojené s provozem Portálu a funkcionalitami, které jsou v Předplatném zahrnuty.

8.2
Pachtovné se hradí předem jedním z následujících způsobů:
  a.
  bezhotovostně prostřednictvím internetového platebního systému pays.cz společnosti pays.cz s.r.o. se sídlem Štefánikova 836/1, 602 00 Brno; pro více informací navštivte https://www.pays.cz/buyers.asp (nebo novější stránku, pokud se po uzavření této Smlouvy odkaz změnil) (“Pays.cz”);
  b.
  na žádost - převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy (“Převodem na účet”);

8.3
Poskytovatel je povinen za Zprostředkovatelskou činnost hradit Provozovateli portálu částku za každou Zprostředkovanou smlouvu (viz čl. 7.2 výše) a ve výši dle Ceníku (“Provize”). Provize zahrnuje veškeré náklady Provozovatele portálu spojené s výkonem Zprostředkovatelské činnosti.

8.4
Provize se hradí měsíčně Převodem na účet, souhrnně za všechny Rezervace provedené v jednom kalendářním měsíci. Faktura bude Provozovatelem portálu zasílána bez zbytečného odkladu po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla provedena alespoň jedna Rezervace.

8.5
Pro vyloučení pochybností, jakékoliv dřívější ukončení Zprostředkovávané smlouvy (např. odstoupení, výpověď, ukončení dohodou apod.) ani této Smlouvy nemá vliv na nárok Provozovatele portálu na Provizi. Provizi z případných Rezervací vytvořených nikoliv vážně a za účelem poškodit Poskytovatele budou Smluvní strany řešit dohodou.

8.6
Provozovatel portálu si může účtovat jakékoliv další částky pouze, pokud Poskytovatele o ceně předem informoval a Poskytovatel si příslušné plnění objednal nebo s jeho poskytnutím jinak souhlasil (viz např. doplňkové služby uvedené v Ceníku). Tyto další částky je možné dle způsobem dle pokynů Provozovatele portálu - předem přes Pays.cz nebo Převodem na účet, popř. po poskytnutí plnění Převodem na účet.

8.7
Pro platby provedené předem přes Pays.cz vystaví Provozovatel portálu Poskytovateli fakturu na příslušnou částku, a to bez zbytečného odkladu po obdržení platby, zhruba do jednoho týdne. Splatnost faktur bude nastavena na datum, kdy došlo k úhradě.

8.8
Pro ostatní platby vystaví Provozovatel portálu Poskytovateli fakturu bez zbytečného odkladu poté, co nárok Provozovatele portálu na úhradu vzniknul. Splatnost faktur bude činit 14 dnů ode dne vystavení.

8.9
Veškeré faktury budou zasílány na E-mailový kontakt. Neuhrazené faktury je Poskytovatel povinen ve lhůtě splatnosti zkontrolovat a nemá-li výhrady, i je nejpozději do data splatnosti uhradit.

8.10
Uhrazením faktury Poskytovatel utvrzuje svůj souhlas s touto Smlouvou i správnost fakturovaného plnění, tzn., že plnění, které fakturou hradí, skutečně požadoval a Provozovatel portálu jej řádně poskytl. Při úhradě předem bez faktury Poskytovatel potvrzuje skutečnost, že si hrazené plnění objednal.

8.11
V případě prodlení Poskytovatele s úhradou jakékoliv částky dle této Smlouvy vzniká Provozovateli portálu nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.12
Není-li uvedeno jinak, veškeré ceny jsou uvedeny v českých korunách a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 %.

9.
Obecné podmínky užití Portálu9.1
Smlouvou Poskytovatel získává oprávnění k užití Portálu a jeho obsahu (“Licence”) ve stejném rozsahu, jako mají Uživatelé dle čl. 4.2 a 4.3 VOP. Rozsah Licence se mění dle konkrétního naplňování této Smlouvy - do doby aktivace Účtu má Poskytovatel oprávnění odpovídající oprávněním Uživatele, po aktivaci Účtu se mu rozšiřují o oprávnění využívat Účet a funkcionality jím nabízené, nejširší oprávnění pak vznikají po aktivaci Předplatného, umožňující Poskytovateli využívat veškeré funkcionality Portálu určené pro poskytovatele. Licence se Poskytovateli uděluje bezúplatně po dobu trvání této Smlouvy.

9.2
Pro Poskytovatele platí též omezení a následky porušení uvedené v čl. 4.4 a 4.5 VOP.

9.3
Poskytovatel smí Portál využívat pouze k legitimním účelům a nezneužívat jej pro jiný účel, než za kterým je Poskytovateli poskytován dle této Smlouvy.

9.4
Pro obsah nahraný na Portál Poskytovatelem se uplatní přiměřeně čl. 7.6.4 a 7.6.5 VOP, včetně skutečnosti, že k takovému nahranému obsahu uděluje Poskytovatel Provozovateli portálu bezplatně licenci, s rozdílem, že jde o licenci Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní (CC BY-ND 4.0), jejíž shrnutí se nachází na https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs a úplné znění na https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.cs.

9.5
Tato Smlouva nemá jiné účinky na práva duševního vlastnictví Poskytovatele, než je získání práv Provozovatelem portálu k obsahu, které na Portál Poskytovatel nahraje, v rozsahu čl. 9.4 výše. Práva udělená Provozovateli portálu lze odvolat prohlášením zaslaným po ukončení Smlouvy Provozovateli portálu; po dobu trvání Smlouvy je dispozice s právy nezbytnou náležitostí vztahu Smluvních stran a Poskytovatel nemůže tuto dispozici Provozovatele portálu nijak omezovat. Smlouva neomezuje, nezmenšuje ani nebere práva duševního vlastnictví Poskytovatele.

9.6
V případě porušení jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy nebo opakovanými problémy s dodržováním Zprostředkovaných smluv vůči Uživatelům, k jejichž nápravě nedošlo ani po upozornění Provozovatele portálu, je Provozovatel portálu oprávněn Poskytovateli zrušit Účet, resp. omezit nebo zamezit mu v přístupu k Portálu nebo využívání některých jeho funkcí. Rozhodnutí o přijetí opatření dle předchozí věty bude zasláno na E-mailový kontakt nejméně 30 dní před nabytím účinnosti takového rozhodnutí. Lhůta 30 dní nemusí být dodržena v případech dle čl. 4 odst. 4 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. 6. 2019. Poskytovatel je oprávněn podat proti rozhodnutí stížnost a Provozovatel portálu je povinen tuto stížnost vyřešit. Pro vyloučení pochybností, uplatnění opatření dle tohoto článku neomezuje jakékoliv finanční nároky Provozovatele portálu vůči Poskytovateli včetně případného nároku na náhradu škody nebo úhradu dlužných částek. Již uhrazené Předplatné se při uplatnění práv dle tohoto článku nevrací.

10.
Další práva a povinnosti Smluvních stran10.1
Poskytovatel smí na Portál zadávat pouze nabídky na taková Plnění, které skutečně poskytuje, je schopen je splnit a jejich poskytování je v souladu s právním řádem České republiky. Popis musí být pravdivý, odpovídat skutečnosti a zmiňovat všechny významné skutečnosti nezbytné k rozhodnutí Uživatele Plnění poptat. Popis nesmí být zavádějící, klamavý, urážlivý či jinak nevhodný ani neoprávněně zasahovat do práv Provozovatele portálu ani třetích stran.

10.2
Poskytovatel je povinen uvádět jako součást nabídek Cenu plnění. Pokud nemůže Cenu plnění uvést, je povinen uvést alespoň způsob jejího určení, informaci, kde je Cena plnění uvedena, nebo jakým způsobem ji může Uživatel zjistit.

10.3
Veškeré platby za Plnění nebo v souvislosti s Plněním a způsob jejich provedení jsou soukromou záležitostí mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Pokud je ale v Ceníku uvedena služba “Využití platební brány portálu” nebo obdobná a Poskytovatel si tuto službu od Provozovatele portálu objedná, implementuje Provozovatel portálu pro Poskytovatele na Portálu rozhraní Platební brány, přes které budou moci Uživatelé hradit Cenu plnění přímo při Rezervaci. V takovém případě Poskytovatel jakožto příkazce uděluje Provozovateli portálu jakožto příkazníkovi příkaz, aby dohodnutou platební bránu naimplementoval a obstaral technické zajištění plateb. Provozovatel portálu odpovídá pouze za uvedené technické zajištění platby, tedy prakticky pouze za to, že Portál vygeneruje správné URL, kterým bude volána služba platební brány, a předání potvrzení o platbě mezi službou platební brány a Poskytovatelem. Zajištění platební brány, řešení plateb a řešení jakýchkoliv případných problémů s jejím provozem je odpovědností Poskytovatele. Další popis a cena uvedené služby se nachází v Ceníku.

10.4
Poskytovatel odpovídá za plnění svých zákonných i jiných povinností sám. Pokud kterýkoliv právní předpis ukládá Poskytovateli povinnost, kterou musí zohlednit v obsahu smluv na poskytování Plnění a která není zohledněna v obsahu Zprostředkované smlouvy dle VOP, je povinen si splnění této povinnosti ošetřit sám (např. způsobem dle čl. 7.4) nebo se výslovně na jejím splnění jinak domluvit s Poskytovatelem.

10.5
V případě, že Provozovateli portálu vzniká v důsledku Zprostředkovatelské činnosti, resp. poskytování jiného plnění dle této Smlouvy pro Poskytovatele určitá zvláštní povinnost (např. informační, procesní, s ohledem na povahu činnosti Poskytovatele, apod.), a to i pokud tato povinnost vyplývá z platných právních předpisů, zavazuje se Poskytovatel Provozovatele portálu o této povinnosti před uzavřením nebo bezodkladně po uzavření této Smlouvy nebo bezodkladně poté, co povinnost vznikne, vyrozumět a domluvit se na nezbytných krocích vedoucích k jejímu splnění.

10.6
Účet je vázán na právní osobnost Poskytovatele a na jeho IČO. V případě zániku Poskytovatele nebo změny či zániku IČO z jakéhokoliv jiného důvodu Smlouva končí. Poskytovatel není oprávněn Smlouvu postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.

10.7
Poskytovatel tímto uděluje Provozovateli portálu souhlas s postoupením této Smlouvy na třetí osobu. Postoupení bude Provozovateli portálu oznámeno na jeho E-mailový kontakt. Účinnost postoupení nastává dnem uvedeným v daném oznámení (nejméně 15 dnů od data odeslání oznámení), pokud nejpozději jeden den před plánovanou účinností postoupení neobdrží Provozovatel Portálu od Poskytovatele jasně formulovaný nesouhlas s postoupením.

10.8
Poskytovatel je povinen držet veškeré údaje o sobě na Účtu úplné, správné, pravdivé a odpovídající skutečnosti - zejména, nikoliv však výlučně, identifikační a kontaktní údaje a E-mailový kontakt. V případě, že se jakýkoliv údaj o Poskytovateli změní, je Poskytovatel povinen jej bez prodlení, nejdéle pak do 5 pracovních dnů aktualizovat.

10.9
V případě, že by došlo ke změně jakékoliv okolnosti, která bude mít nikoliv nezanedbatelný dopad na schopnost Smluvní strany plnit závazky z této Smlouvy, zejména pokud by přestalo být pravdivé některé z prohlášení dle čl. 3 této Smlouvy, je Smluvní strana, na jejíž straně ke změně okolnosti došlo, povinna o této skutečnosti druhou Smluvní stranu neprodleně vyrozumět.

10.10
Smluvní strany mohou vůči sobě jednat písemně i nepísemně přes prostředky běžné elektronické komunikace, zejména prostřednictvím e-mailů a komunikačních prostředků, které nabízí Portál. Smluvní strany jsou povinny veškerou komunikaci na Portálu každodenně kontrolovat. Smluvní strany by měly vždy usilovat, aby jejich jednání bylo zachyceno v textové nebo jiné objektivně zachytitelné podobě; ústní nebo telefonická domluva je přípustná pouze v operativních, jednorázových záležitostech nižšího významu. Smluvní strany spolu mohou jednat nepísemně i v záležitostech plnění a uplatňování práv podle této Smlouvy a změn a ukončení Smlouvy.

10.11
Provozovatel portálu je oprávněn uzavírat tento typ smlouvy (jako je Smlouva) i s jinými poskytovateli služeb a pořadateli událostí a akcí a to včetně konkurentů Poskytovatele. Provozovatel portálu zachází se všemi poskytovateli rovnocenně, neuplatňuje vůči jakékoliv kategorii poskytovatelů nebo individuálním poskytovatelům zvláštní opatření nebo zvláštní funkcionality Portálu, neúčtuje si rozdílné ceny ani poplatky ani neomezuje přístup určitých poskytovatelů. Nabídky na plnění jsou řazeny na hlavní stránce Portálu chronologicky, na všech ostatních stránkách náhodně bez zvýhodnění některých konkrétních Poskytovatelů. Provozovatel portálu nenabízí možnost úplatné ani bezplatné změny pořadí nabídek.

10.12
Provozovatel portálu nevyužívá žádné další distribuční kanály ani potenciální přidružené programy jiné než je Portál.

11.
Ochrana důvěrných informací11.1
Veškeré informace, které si Smluvní strany sdělily nebo se jinak dozvěděly při uzavírání Smlouvy a jejím plnění se považují za důvěrné („Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace se považují např. informace o Rezervacích, Uživatelích a další informace vytvářené a zpracovávané v souvislosti s provozem a užíváním Portálu, informace o zabezpečení a provozovaných technologiích, ceny, finanční informace nebo veškeré osobní údaje. Důvěrnými informacemi nejsou informace veřejně dostupné včetně informací veřejně dostupných na Portálu a informace, která se druhá Smluvní strana prokazatelně dozvěděla jinak než v souvislosti s touto Smlouvou.

11.2
Smluvní strany jsou povinny o Důvěrných informacích zachovávat naprostou mlčenlivost a nesdělovat je třetím osobám. Smluvní strany však mohou Důvěrné informace poskytnout:
  třetí osobě, pokud je k tomu zmocňuje právní předpis,
  externím spolupracovníkům a subdodavatelům, pokud je poskytnutí Důvěrné informace nezbytné za splněním legitimního účelu, který úzce souvisí se Smlouvou (např. splnění Smluvní povinnosti, právní poradenství, konzultace, účetnictví apod.) a Smluvní strana zajistí ochranu Důvěrných informací u jejich příjemce.

11.3
Při poskytnutí Důvěrných informací třetí straně, která je zneužije nebo jinak prolomí jejich důvěrnost, nese odpovědnost Smluvní strana, která tyto Důvěrné informace poskytla.

11.4
Smluvní strany mohou zmiňovat existenci obchodního vztahu a uvádět druhou Smluvní stranu jako referenci.

11.5
Povinnost ochrany Důvěrných informací trvá ještě 3 roky po ukončení Smlouvy.

12.
Odpovědnost Smluvních stran12.1
Smluvní strany odpovídají za dodržování této Smlouvy, plnění svých povinností dle Smlouvy i dle platných právních předpisů České republiky, a za neoprávněné zásahy do práv druhé Smluvní strany.

12.2
Odpovědnost Smluvních stran za jakoukoliv škodu vzniklou v souladu s touto Smlouvou se omezuje na částku 10.000 Kč, a to souhrnně za všechny případy vzniklé po dobu trvání této Smlouvy. Smluvní strany se tímto výslovně vzdávají veškerých nároků na náhradu škody v rozsahu přesahujícím uvedenou částku.

12.3
Provozovatel portálu neodpovídá za omezenou funkčnost či dočasnou nefunkčnost Portálu. Portál může mít odstávky, výpadky a může být měněn - čl. 2.3 VOP se uplatní stejně.

12.4
V případě, že by Uživatel nebo kterákoliv třetí strana uplatňovala u Provozovatele portálu nárok vzniklý v důsledku toho, že Poskytovatel uzavřel tuto Smlouvu nebo jinak využívá či využíval služby Provozovatele portálu, zavazuje se Poskytovatel uhradit Provozovateli portálu veškeré náklady a škody vzniklé z uplatnění takového nároku. Limitace dle čl. 12.3 se v tomto případě neuplatní. Poskytovatel je oprávněn účastnit se jednání a rozhodování o takovém nároku, nebo si nárok převzít, jednat o něm, uzavřít smír nebo jakkoliv jinak je vyřešit, k čemuž mu Provozovatel portálu poskytne nezbytnou součinnost. Veškeré kroky v průběhu takového jednání či řízení, které jinak než finančně zasahují do práv Provozovatele portálu, podléhají předchozímu schválení Provozovatele portálu.

13.
Vznik a trvání Smlouvy13.1
Platnost a účinnost Smlouvy nastává okamžikem, kdy s jejím zněním vyslovily souhlas obě Smluvní strany.
  13.1.1
  Za souhlas Poskytovatele s touto Smlouvou se považuje její odsouhlasení v průběhu registrace Poskytovatele na Portálu osobou, která Poskytovatele registruje. O této skutečnosti bude Provozovatelem portálu pořízen elektronický záznam - informace o souhlasu a okamžiku, kdy se tak stalo.
  13.1.2
Za souhlas Provozovatele portálu se Smlouvou se považuje schválení registrace Poskytovatele. O této skutečnosti bude Poskytovatel vyrozuměn na E-mailový kontakt.

13.2
Po uzavření Smlouvy ji Provozovatel portálu nahraje do administrátorské sekce, dostupné po přihlášení k Účtu. V případě potřeby si Poskytovatel může toto znění stáhnout.

13.3
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

13.4
Smlouva končí automaticky ke dni, ke kterému dojde ke zrušení Účtu (např. způsobem dle čl. 9.6 nebo dohodou Smluvních stran).

13.5
Smlouva končí též automaticky okamžikem zániku Poskytovatele nebo změny jeho IČO. O této skutečnosti je Poskytovatel povinen Provozovatele portálu bezodkladně, nejdéle však do 1 měsíce od vzniku dané skutečnosti, vyrozumět.

13.6
Smlouvu je kterákoliv Smluvní strana oprávněna vypovědět a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí počet dní zbývajících do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď podána. V případě, že výpověď podá Provozovatel portálu a její lhůta uplyne dřív než skončí aktuální Předplatné Poskytovatele, vrátí Provozovatel portálu Poskytovateli poměrnou část ceny Předplatného na bankovní účet sdělený Poskytovatelem. Při výpovědi podané Poskytovatelem se Předplatné nevrací.

13.7
Po ukončení Smlouvy smaže Provozovatel portálu Poskytovateli do 1 měsíce Účet a veškerá data s Účtem spojená. V případě potřeby provede Provozovatel portálu Poskytovateli export dat za částku dle dohody Smluvních stran. K informacím poskytnutým nebo vygenerovaným Poskytovatelem, uchovávaným Provozovatelem portálu po ukončení této Smlouvy jiný technický a smluvní přístup neexistuje.

14.
Závěrečná ustanovení14.1
Tuto Smlouvu lze měnit prostřednictvím dodatků nebo novací (nahrazení stejnou smlouvou nového znění), jejichž text si Smluvní strany vymění v alespoň elektronické smlouvě. Není-li uvedeno jinak, dodatek či nové znění Smlouvy je platné od okamžiku, kdy došlo k jeho schválení oběma Smluvními stranami - např. po e-mailu, nebo postupem obdobným dle čl. 13.1.

14.2
Tato Smlouva se řídí právem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Veškeré spory se Smluvní strany budou snažit vyřešit nejprve dohodou; poté jsou k rozhodnutí sporu příslušné obecné soudy České republiky.

Zpět